Masë Rrafshuese RF 50

Masë Rrafshuese RF 50

Masë Rrafshuese
Kategori:

Masë Rrafshuese RF 50

RF50 Material nivelues për sipërfaqet që do të lyhen me shtresë dekorative. KARAKTERISTIKAT – Është një material pluhur, me çimento, gëlqere, rërë të granulometrisë së përzgjedhur, rrëshira sintetike hidrofobike dhe aditiv specifik. – Karakterizohet nga një hapje dhe punueshmëri e shkëlqyer, duke lehtësuar kështu aplikimin e produktit në suporte të mbushura me llaç tradicional ose të parapërgatitur. – Ofron punueshmëri të gjatë, ngjitje shumë të mirë me suportin dhe nivelim të madh të sipërfaqes. -Krijon një hidroizolim të madh në sipërfaqen ku do të aplikohet, duke lehtësuar edhe më shumë aplikimin e veshjes dekorative. -Krijon një lidhje të mirë midis llaçit bazë dhe veshjes dekorative. -I aplikohet për trashësi deri në 3mm. FUSHA E APLIKIMIT Përdoret për të niveluar dhe izoluar sipërfaqet që do të lyhen me veshje dekorative (GRAFIATO ose DECORTEX), në ambiente të brendshme dhe të jashtme. Zbatohet në suporte tradicionale me bazë llaçi, ose suporte llaçi të përgatitur paraprakisht, të cilat janë me bazë gëlqereje dhe çimentoje. Sipërfaqja ku është aplikuar produkti mund të mbulohet me veshje dekorative të natyrës minerale ose sintetike. TË DHËNA TË RËNDËSISHME – Mos shtoni përbërës të tjerë si çimento, gëlqere, etj, në produktin e dhënë. – Mos aplikoni në sipërfaqe të lyera më parë. – Mos aplikoni në sipërfaqe apo veshje plastike. -Mos aplikoni në sipërfaqe me trashësi më të madhe se 3 mm. – Mos shtoni ujë pasi të jetë përgatitur përzierja. -Nuk duhet të përdoret për të niveluar pllakat. -Duhet të aplikohet në temperatura nga +5°C deri në +35°C. EN 998-1 -Mos aplikoni në vende ku ka veshje qeramike. -Mos aplikoni në sipërfaqe me bazë gipsi. EN 998-1 RF50 -Mos aplikoni në sipërfaqe që thyhen lehtë ose shkatërrohen. PËRGATITJA E MBËSHTETJES Sipërfaqja ose mbështetësja ku do të aplikohet RF50 duhet të jetë e niveluar dhe e qëndrueshme. Sipërfaqet më të trasha se 3 mm duhet të nivelohen përpara aplikimit të produktit. APLIKIMI Përhapeni materialin me një shpatull metalike për të siguruar një hapje uniforme në të gjithë sipërfaqen. Shtresa e dytë aplikohet 30 minuta pas aplikimit të shtresës së parë. Temperatura e mjedisit ndikon ndjeshëm në kohën e punueshmërisë së produktit; sa më e ulët të jetë temperatura, aq më e gjatë është koha e punueshmërisë. Përforcimi me latex: Për të përmirësuar ngjitjen, papërshkueshmërinë ndaj ujit, plasticitetin, fleksibilitetin, forcën mekanike, etj., RF50 mund të përforcohet me aditivë Latex. Raporti i përzierjes me ujë është 1:5. (shih fletën teknike të lateksit) PASTRIMI Pastrimi i veglave të punës dhe duarve duhet të bëhet përpara se produkti të jetë tharë plotësisht. KONSUMI Përafërsisht 1,5 kg/m2 për trashësi mm. PAKETIMI RF50 ofrohet në thasë 25 kg. RUAJTJA RUAJTJA 12 muaj pas datës së prodhimit nëse produkti ruhet në paketimin e tij origjinal dhe të pahapur, në mjedise të mbrojtura nga lagështia dhe ngrica.