Ngjitës për pllaka RF 15

Ngjitës për pllaka RF 15

Ngjitës për pllaka
Kategori:

Ngjitës për pllaka RF 15

RF 15 Ngjitës me bazë çimento, për ngjitjen e pllakave qeramike. KLASIFIKIMI I PRODUKTIT RF 15 klasifikohet si C1TE sipas EN 12004, baza C çimento, Nr. 1 ngjitës me forcë ngjitje normale, T kundër rrëshqitjes, E – kohë e zgjatur e punueshmërisë KARAKTERISTIKAT -Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm në ambiente banimi. -Punueshmëri e mirë -Për fiksim qeramike në sipërfaqe me bazë çimento. – Për fiksim qeramike në sipërfaqe gipsi pasi është trajtuar me RF PRIMER. FUSHA E PËRDORIMIT RF 15 përdoret për vendosjen e pllakave qeramike, pllakave të përmasave të vogla në sipërfaqe të ndryshme si: betoni, çimento dhe dysheme me suva. Ky produkt është i përshtatshëm për ambiente të brendshme. PROCEDURA E APLIKIMIT Përgatitja e sipërfaqes Suportet tradicionale me bazë çimento duhet të kenë një kohë maturimi të mjaftueshëm prej (28 ditë në temperaturë 23°C dhe U.R 40%). Mbështetësit duhet të jenë të sheshta, të qëndrueshme dhe në funksion të përdorimit të synuar. Mbështetja ku do të vendoset produkti duhet të jetë e pastër dhe pa materiale të jashtme, si: bojëra, vajra, llaqe, materiale kundër ngjitjes. Pastrimi bëhet mekanikisht ose manualisht. Para aplikimit të produktit, suvatë duhet të kenë një kohë maturimi të paktën 1 javë për 1 cm trashësi. Mbështetësit duhet të jenë mekanikisht të qëndrueshëm, në funksion të përdorimit të synuar. Sipërfaqja e suportit ku do të aplikohet produkti duhet të jetë e pastër nga çdo lloj materiali i jashtëm. APLIKIMI Për një aplikim më të mirë të produktit dhe për një shtrirje të mirë dhe të njëtrajtshme të tij në të gjithë sipërfaqen, rekomandohet që fillimisht të vendosni produktin mbi suport përmes tehut të drejtë të mistrit dhe më pas përmes pjesës së saj me dhëmbëza. Produkti duhet të aplikohet me një mistri të përshtatshëm, në varësi të llojit dhe dimensioneve të pllakës. Rekomandohet që pas shtrimit të pllakës, të bëni presion në mënyrë që pjesa e pasme e pllakës të ngopet plotësisht. Kushtet e veçanta, si: temperaturat e larta ose erërat e forta, dielli ose nënshtresat me një përthithje të lartë uji, ndikojnë negativisht në performancën e produktit dhe madje mund të ulin ndjeshëm kohën e përhapjes dhe korrigjimit. Për të shmangur këto probleme, rekomandohet spërkatja e suportit me ujë përpara aplikimit të produktit ose trajtimi i tij me astar RF PRIMER. Sidoqoftë, në çdo rast, është e rëndësishme që përpara shtrimit të pllakave, të kontrolloni nëse ngjitësi ka krijuar një “lëkurë”. Në raste të tilla, ju duhet të ripërhapni ngjitësin në mënyrë që të riaktivizoni forcën e tij ngjitëse. Duhet të shmangni derdhjen e ujit mbi ngjitësin i cili ka krijuar një lëkurë (është ngurtësuar) sepse në një rast të tillë krijohet një shtresë kundër ngjitjes. Në rastet e veshjeve dhe dyshemeve në ambiente të jashtme, veçanërisht në rastet kur pjesa e pasme e pllakës ka reliev, rekomandohet që ngjitësi të shtrihet në pjesën e paketimit të pllakës dhe gjithashtu në suport, në mënyrë që të shmanget krijimi. të zgavrave ku mund të depërtojë uji, ose mund të krijohet lagështi, e cila mund të shkaktojë shkëputjen ose thyerjen e pllakave.